Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Accuservice Lijnema B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Hooilandseweg 22-26 (9983 PE) te Roodeschool, hierna ‘Accuservice Lijnema B.V.’.

De wederpartij: de partij met wie Accuservice Lijnema B.V. één of meer overeenkomsten aangaat voor de levering van zaken, het verrichten van werkzaamheden en/ of diensten door Accuservice Lijnema B.V.

Het product: een door Accuservice Lijnema B.V. aan de wederpartij geleverd, al dan niet bewerkt product.

De overeenkomst: de overeenkomst met Accuservice Lijnema B.V. ter zake de levering van (een) product(en) en/of een door de wederpartij aan Accuservice Lijnema B.V. verstrekte opdracht voor het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Accuservice Lijnema B.V., alsmede op alle door Accuservice Lijnema B.V. met de wederpartij gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.2 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de wederpartij naar zijn eigen of andere algemene (inkoop)voorwaarden. Accuservice Lijnema B.V. wijst uitdrukkelijk de door de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

2.3 Waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar (de levering van) producten, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

2.4 Voor zover een of meer artikelen of onderdelen van deze artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden blijken te zijn, blijven de overige artikelen en onderdelen van artikelen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Accuservice Lijnema B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 De overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding van Accuservice Lijnema B.V. of indien Accuservice Lijnema B.V. daadwerkelijk tot uitvoering van de overeenkomst is overgegaan.

3.3 De wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Accuservice Lijnema B.V.

3.4 Afspraken met ondergeschikten, die geen procuratie hebben, binden Accuservice Lijnema B.V niet dan nadat en voor zover zij door Accuservice Lijnema B.V schriftelijk zijn bevestigd.

3.5 Van aanbiedingen, offertes en prijsopgaven deeluitmakende bescheiden, zoals ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, berekeningen e.d., alsmede eventuele bijlagen zijn eveneens vrijblijvend en binden Accuservice Lijnema B.V. niet. De inhoud geldt als een aanduiding bij benadering. De bescheiden blijven eigendom van Accuservice Lijnema B.V. en dienen op verzoek direct te worden geretourneerd. De wederpartij verbindt zich, behoudens uitdrukkelijke toestemming, deze bescheiden niet te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen. Accuservice Lijnema B.V. behoudt zich alle uit hoofde van intellectuele eigendom bestaande rechten voor.

3.6 Indien Accuservice Lijnema B.V. door welke omstandigheid dan ook gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de geleverde goederen c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren. De wederpartij is alsdan gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle opgegeven prijzen exclusief BTW en andere eventueel door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen en gebaseerd op levering af magazijn Accuservice Lijnema B.V.

4.2 De wijze van verpakking en verzending wordt door Accuservice Lijnema B.V. bepaald. Verpakking zal extra in rekening worden gebracht. Het hiervoor berekende bedrag zal echter naar beoordeling van Accuservice Lijnema B.V. worden terugbetaald, indien het materiaal, zoals kisten, kratten e.d. binnen 1 maand na levering in goede staat, door Accuservice Lijnema B.V. te bepalen, is terugontvangen. Voor de geleverde mandflessen zijn de bepalingen van de leverancier van het zwavelzuur van toepassing.

4.3 De prijzen van Accuservice Lijnema B.V. zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijs bepalende factoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

4.4 Ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, heeft Accuservice Lijnema B.V. het recht, voor de dag van leveringen, prijsverhogingen door te berekenen.

Artikel 5. Termijnen en levering

5.1 De door Accuservice Lijnema B.V. opgegeven leveringstermijnen en overige termijnen voor nakoming zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer aan te merken als fatale termijnen. De overeengekomen leveringstijd gaat in zodra Accuservice Lijnema B.V. de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, in het bezit is van alle door de opdrachtgever bij de opdracht te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens en Accuservice Lijnema B.V. de eventueel overeengekomen vooruitbetaling heeft ontvangen.

5.2 De levering geschiedt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, af magazijn Accuservice Lijnema B.V. Zodra de te leveren zaken in het magazijn van Accuservice Lijnema B.V. gereed staan en de wederpartij daarvan in kennis is gesteld, gaat het risico van deze zaken over op de wederpartij.

5.3 Accuservice Lijnema B.V. is te allen tijde gerechtigd om in gedeelten te leveren. Ten aanzien van de leveringstijd gelden zaken als geleverd, zodra Accuservice Lijnema B.V. de kennis geeft van hun gereedheid ter verzending of beproeving of, indien Accuservice Lijnema B.V. op zich heeft genomen de zaken ter plaatse te monteren, na montage van deze zaken.

5.4 Indien de wederpartij niet op de overeengekomen leveringsdatum de te leveren zaken afneemt of in ontvangst neemt, worden de te leveren zaken door Accuservice Lijnema B.V. gedurende een redelijke termijn voor rekening en risico van de wederpartij te zijner beschikking gehouden, mits er door de wederpartij is betaald. In dergelijke gevallen komt het risico voor beschadiging en/of tenietgaan voor rekening van de wederpartij.

5.5 De wederpartij is verplicht het geleverde bij ontvangst direct op zichtbare gebreken te controleren en bij constatering van schade het geleverde te weigeren voor ontvangst. Producten met niet direct zichtbare (transport) schade dienen door de wederpartij conform de garantiebepalingen van artikel 7 behandeld te worden.

5.6 Indien Accuservice Lijnema B.V. alles in het werk heeft gesteld om aan een door haar eventueel opgegeven leveringstijd te voldoen, zal een overschrijding van deze leveringstijd, door welke oorzaak dan ook, de wederpartij nimmer het recht geven op vergoeding van directe of indirecte schade, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

Artikel 6. Betaling

6.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient de wederpartij de verschuldigde bedragen te voldoen ten kantore van Accuservice Lijnema B.V. of op een door haar aan te wijzen bank en/of girorekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Garantieaanspraken leveren geen grond voor enige korting, verrekening of opschorting op. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim; ingebrekestelling door Accuservice Lijnema B.V. is derhalve niet vereist. Alle door Accuservice Lijnema B.V. gestelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen.

6.2 Accuservice Lijnema B.V. is altijd gerechtigd, ook na opdrachtbevestiging, (alsnog) aanvullende zekerheid, vooruitbetaling of contante betaling van koper te verlangen. De aanvullende zekerheidstelling, de voldoening van de factuur voor vooruitbetaling en/of de contante betaling dient te zijn gedaan, voordat levering of nakoming anderszins door Accuservice Lijnema B.V. heeft plaatsgevonden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde op een door Accuservice Lijnema B.V. aangegeven bank- of girorekening.

6.3 Indien de wederpartij één of meer van zijn (betalings)verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de wederpartij een rente verschuldigd van 1,5 % per maand ingaande na verloop van de overeengekomen betaaltermijn, waarbij een gedeelte van een maand als één maand telt.

6.4 In de gevallen omschreven in het vorige lid van dit artikel is de wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van € 300,00.

Artikel 7. Garantie

7.1 Accuservice Lijnema B.V. verstrekt slechts garantie op geleverde producten en diensten, indien en voor zover zij garantie ontvangt van haar leveranciers. Het recht op garantie dient door de wederpartij te worden aangetoond.

7.2 De wederpartij komt geen beroep op garantie toe indien het gebrek aan het product ter zake waarvan garantie wordt verzocht, is veroorzaakt door het niet naleven van de inbouwinstructies van Accuservice Lijnema B.V. of die van de fabrikant, dan wel ander ondeskundig gebruik, reparatie of verandering, normale slijtage, het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor zij in het normale verkeer bedoeld zijn en/of van buitenaf komende oorzaken, indien de wederpartij Accuservice Lijnema B.V. van het gebrek aan het product niet binnen 10 dagen, nadat de wederpartij het gebrek aan het product heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, aantoonbaar kennis heeft gegeven en ingeval het gebrek is ontstaan als gevolg van gebruik in een ander land dan het land waarin feitelijke levering door Accuservice Lijnema B.V. heeft plaatsgevonden en/of waar Accuservice Lijnema B.V. geen vestiging heeft.

7.3 Accuservice Lijnema B.V. garandeert dat haar eigen fabricaat beantwoordt aan de overeenkomst en dat dat product de eigenschappen bezit die de wederpartij mag verwachten op grond van de overeenkomst, de aard van het product en de overeengekomen prijs, voor een duur als in afzonderlijke bepalingen nader overeen te komen en te rekenen vanaf de dag dat het product voor rekening en risico van de wederpartij is (gekomen).

7.4 Indien de wederpartij goederen ter reparatie, al dan niet in het kader van garantie, aanbiedt, draagt zij de verantwoordelijkheid voor het beoordelen en vastleggen van de staat waarin het te repareren product wordt aangeboden. De wederpartij dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren en voorzien van de type en/of identificatienummers, die op de door Accuservice Lijnema B.V. geleverde producten zijn aangebracht.

7.5 Indien Accuservice Lijnema B.V. een beroep op garantie honoreert, heeft Accuservice Lijnema B.V. de vrije keuze tussen reparatie van het product, vervanging van het product of terugname van het product tegen retournering van de koopprijs.

7.6 Indien een (onder)deel van het product onder de garantie door Accuservice Lijnema B.V. wordt gerepareerd of, vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van het product ook op dit gerepareerde/vervangen (onderdeel van het) product van kracht (“geen garantie op garantie”).

7.7 Accuservice Lijnema B.V. verleent slechts garantie voor zover de wederpartij een op diens naam gestelde factuur kan tonen. De garantie geldt derhalve slechts de wederpartij en niet diens rechtsopvolgers.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Accuservice Lijnema B.V. behoudt de eigendom van alle aan de wederpartij geleverde producten zolang de wederpartij niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Accuservice Lijnema B.V heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen uit hoofde van de levering van producten, door Accuservice Lijnema B.V. al dan niet door inschakeling van derden verrichte of te verrichten werkzaamheden of te verlenen diensten, alsmede vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door de wederpartij van zodanige verbintenissen als hiervoor omschreven, onder dit laatste begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

8.2 De wederpartij is voor volledige betaling van de door Accuservice Lijnema B.V. geleverde producten niet gerechtigd daarop zekerheidsrechten en/of gebruiksrechten te vestigen ten gunste van derden.

8.3 Voor het geval aan een derde te goeder trouw rechtsgeldige overdracht heeft plaatsgevonden van door Accuservice Lijnema B.V. geleverde door de wederpartij niet of niet volledig betaalde producten en deze derde de op zijn beurt aan de wederpartij verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt de wederpartij zich nu reeds voor alsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en zo mogelijk ook te vestigen ten gunste van Accuservice Lijnema B.V.

8.4 Accuservice Lijnema B.V. is ten allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de wederpartij (of derden) bevinden, maar in eigendom van aan Accuservice Lijnema B.V. toebehoren, onder zich te nemen, zodra Accuservice Lijnema B.V. in redelijkheid kan aannemen dat er reële kans bestaat dat de koper niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen. De wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde producten op het eerste verzoek aan Accuservice Lijnema B.V. ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door Accuservice Lijnema B.V. aan te wijzen personen om alsdan de ruimte te betreden waarin de producten zich bevinden en de producten onder zich te nemen.

8.5 Bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen verkrijgt Accuservice Lijnema B.V. te allen tijde mede eigendom, naar rato van de waarde van de door Accuservice Lijnema B.V. afgeleverde producten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Accuservice Lijnema B.V. sluit haar aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals bedrijfs- gevolg- of vertragingsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Accuservice Lijnema B.V.

9.2 Indien en voor zover in weerwil van het vorige artikel nog enige aansprakelijkheid op Accuservice Lijnema B.V. mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor Accuservice Lijnema B.V. is verzekerd.

9.3 De wederpartij vrijwaart Accuservice Lijnema B.V. voor schadeaanspraken van derden.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Accuservice Lijnema B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien Accuservice Lijnema B.V. daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan de schuld van Accuservice Lijnema B.V. (waaronder begrepen niet of niet tijdige levering aan Accuservice Lijnema B.V. door haar toeleveranciers), noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Accuservice Lijnema B.V. komt.

10.2 Accuservice Lijnema B.V. is in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijke overmacht is Accuservice Lijnema B.V. gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met de wederpartij te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.

Artikel 11. Ontbinding en opschorting

11.1 Indien de wederpartij de overeenkomst wenst te annuleren, is Accuservice Lijnema B.V. onverminderd haar recht op nakoming gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij Accuservice Lijnema B.V. het recht heeft aan de wederpartij 15% van de overeengekomen prijs inclusief BTW als schadevergoeding in rekening te brengen.

11.2 Accuservice Lijnema B.V. heeft het recht om - naast de overige aan haar toekomende rechten - de overeenkomst met de wederpartij te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de wederpartij door middel van een schriftelijke mededeling aan de wederpartij op te schorten en/of te ontbinden indien de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van/of door de wederpartij is aangevraagd of uitgesproken, indien surséance van betaling is aangevraagd of verleend, indien de wederpartij zijn bedrijf staakt, geheel of gedeeltelijk liquideert en/ of beslag onder de wederpartij wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.

11.3 Indien één der in lid 2 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op de wederpartij de plicht Accuservice Lijnema B.V. daarvan onverwijld in kennis te stellen en zijn alle vorderingen van Accuservice Lijnema B.V. onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Montage bij de wederpartij en/of een derde

12.1 Indien Accuservice Lijnema B.V. heeft aangenomen, de voorwerpen te monteren op de plaats van opstelling, dan blijven alle graaf-, funderings-, breek-, hak-, metsel-, stucadoors-, beton-, smids-, schilders-, loodgieters-, en dergelijke werkzaamheden, alsmede straat-, riolerings-, en steigerwerk voor rekening en risico van de opdrachtgever.

12.2 Indien de opdrachtgever één of meer dezer werkzaamheden zelf verricht of doet verrichten door derden, dan is hij tegenover Accuservice Lijnema voor de juiste uitvoering daarvan aansprakelijk en tevens voor eventuele schade, welke Accuservice Lijnema B.V. en/of haar personeel dientengevolge mocht lijden.

12.3 De opdrachtgever zorgt, dat de monteurs van Accuservice Lijnema B.V., zodra zij op de plaats van opstelling aankomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen o.m. door goede toegangswegen voor het transport en door het beschikbaar stellen van een afsluitbare opbergruimte voor materiaal, gereedschap en kleding, alsmede van toiletten voor het montage-personeel een en ander ten genoegen van Accuservice Lijnema B.V.

12.4 De opdrachtgever zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van alle nodige hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hijs- en soortgelijke toestellen, hulp- en bedrijfsmateriaal, water, energie, verwarming en verlichting, alles voor eigen rekening en risico.

12.5 Omstandigheden, welke de montage, buiten de schuld van Accuservice Lijnema B.V. belemmeren of de duur daarvan verlengen, geven Accuservice Lijnema B.V. het recht de voor haar daaruit voortvloeiende kosten extra aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

12.6 Indien Accuservice Lijnema B.V. op zich heeft genomen om op de eerste lading van een door haar ter plaatse opgestelde batterij toezicht uit te oefenen, omvat dit niet het ter beschikking stellen, het in bedrijf houden, bedienen en controleren van de laadinrichting. De bemoeienissen van Accuservice Lijnema B.V. beperken zich in zulk een geval slechts tot het laadproces, dat in de batterij zelf plaatsvindt. Indien een vertraging zou optreden, hetzij tijdens de opstelling of tijdens de eerste lading of wanneer personeel van Accuservice Lijnema B.V. terug zou moeten komen voor een latere inspectie als gevolg van oorzaken buiten de schuld van Accuservice Lijnema B.V., dan worden, alle kosten daarvan in rekening gebracht. De opdrachtgever zal voorts voor het beëindigen van de werkzaamheden vlotte medewerking verlenen voor de onmiddellijke afvoer van het overtollige zwavelzuur.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten met Accuservice Lijnema B.V. waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, alsmede op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de in het vorige lid omschreven overeenkomsten, waaronder begrepen de uitvoering van zulke overeenkomsten ongeacht of een of beide partijen een geschil aanwezig acht, zullen, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbank, worden beslecht door de Rechtbank te Groningen.

Artikel 14. Slotbepaling

Voor wat betreft de inhoud, uitleg en betekenis van de onderhavige algemene voorwaarden strekken uitsluitend de algemene voorwaarden zoals opgesteld in de Nederlandse taal tot bewijs van hetgeen tussen partijen op grond van de algemene voorwaarden geldt. Op diens verzoek krijgt de wederpartij een exemplaar van deze algemene voorwaarden in de Nederlandse taal toegestuurd.